Wikileaks မွ ေျပာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားႏွင့္ Al Qaeda ၊ ျမန္မာ ေသာင္းက်န္သူမ်ား အဆက္အသြယ္ ရွိျခင္း

By James Mmt on Wednesday, October 19, 2011 at 10:49pm

အက်ဥ္းရံုးအေနျဖင့္ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ARNO ဟာ သူတို႕အဖြဲ႕အစည္းေနရာအား ကရင္နီ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ KNPP ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္ေျမအတြင္းသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ 2002 ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာေထာက္လွမ္းေရးဘက္က အစီရင္ခံစာအရ ARNO ဟာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ လႈပ္ရွားေနသည့္ Democratic Alliance of Burma ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပန္းခဲ့ပါတယ္။

KNPP ဟာ ARNO ရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့တာကို ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ DAB ဟာလည္းပဲ ARNO ၏ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္လႊာအား ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး စာရြက္စာတန္းမ်ားအရ စစ္ေရးမဟာမိတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ARNO ဥကၠဌ Nurul Islam ဟာ အေမရိကန္ဗီဇာအား ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် ဘက္မွ လွည့္ပါတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ရယူခဲ့တယ္လို႕ ျမန္မာဘက္ကလည္း သတင္းပို႕ပါတယ္။ အဆိုပါကိစၥမွာ ျမန္မာျပည္ဘက္က အစီရင္ခံစာဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ၎တို႕ ARNO ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ရွိသည့္ ျမန္မာေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေနသည့္ Al Qaeda ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရယူရန္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ျမန္မာေထာက္လွမ္းေရး၏ ARNO အေပၚတြင္ေရးသားထားသည့္ သတင္းပို႕ခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ မၾကာေသးခင္က ရွင္းလင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္ အေျခစိုက္ ARNO ႏွင့္ Al Qaeda အဖြဲ႕အစည္းတို႕၏ လက္မခံႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္မႈ သတင္းေပးပို႕ခ်က္အား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္သိန္းမွ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ တြင္ေပးပို႕ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္သိန္း၏ အဆိုအရ ARNO ႏွင့္ Al Qaeda ဟာအဆက္အသြယ္ရွိၿပီး ARNO ၏ အေျခစိုက္စခန္းအားလံုးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွာ ရွိပါတယ္။

ARNO ၏ သမိုင္းေက်ာင္းေနာက္ခံႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန (စက္တင္ဘာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ)အားရွင္းျပရလ်င္ မြတ္စလင္ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္း (RSO)၊ အာရကန္ ရိုဟင္ဂ်ာ အစၥလာမ္မစ္ တပ္ဦး (ARIF) ႏွင့္ Hak-Kavt အဖြဲ႕အစည္းတို႕ဟာ ပူေပါင္းၿပီး 1998 ေအာက္တိုဘာ 28 ရက္ေန႕တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (RNC) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

RNC ဟာ အာရကန္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ARNC) အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးေသာ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပူးေပါင္းၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (RLA) ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ျပင္ပရွိ မြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား စုစည္းၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ေအာက္သို႕ ထားရွိအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ARNO အားဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

ARNO ရံုးခ်ဳပ္အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းရွိ ဂ်ဳမခါ ရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳမခါလမ္း၊ အိမ္နံပါတ္ (၃၀)မွာ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ သူတို႕၏ စခန္းမ်ားမွာ Zai-Lar-Saw-Ri HQ camp--map reference (PG-2916), Daw-Maw-Sri camp--map reference (P6-0537) and Kyar-Laung-Taik camp--map reference (PG-2026) မွာ အေျခခ် တည္ရွိပါတယ္။ ARNO အဖြဲ႕အစည္းဟာ ခန္႕မွန္းေျခအားျဖင့္ ေသာင္းက်န္းသူ 200 ခန္႕အင္အားရွိၿပီး၊ 170 ခန္႕ဟာ အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ARNO ၏ ဗဟိုေကာ္မတီအား ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။

- ဥကၠဌ

- စစ္ေရးတာ၀န္ခံ

- အတြင္းေရးမွဴး

- လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး၊ စစ္တေကာင္း ရံုးတာ၀န္ခံ

- ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္၊ လက္ေထာက္ စစ္ေရးတာ၀န္ခံ

- ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္

- ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ

- တိုင္းတပါး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမ်ားရရွိေရး ဦးေဆာင္သူ)

- မေလးရွားႏိုင္ငံအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္

- ေတာင္ဘဇာ စည္းရံုးေရး တာ၀န္ခံ

- ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အရာရွိ

- ဆက္ဆံေရး အရာရွိ

- အႀကံေပး

- စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာရွိ (Zai-La-Saw-Ri Camp)

- ဒုတိယ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာရွိ

- စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာရွိ (Daw-Maw-Sri Camp)

- စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာရွိ (Kya-Long-Taik Camp)

ARNO's Chairman Nurul Islam

ARNO အဖြဲ႕၀င္ 5 ဦးဟာ တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ Osama Bin Laden ႏွင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ GOB မွ ဆက္လက္စံုစမ္း ေလ့လာဆဲျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕၀င္ 5 ဦးဟာ Al Qaeda ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ 15 ေမ 2000 တြင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ သင္တန္းအား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႕ 22 ဇြန္လတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို Osama Bin Laden ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ တာလီဘန္ အဖြဲ႕အစည္းမွ မိုဟာမက္ အာဂ်ဴးတိုင္ဒါႏွင့္ မိုဟာမက္ ရာရွိတ္အာမာဒါစီလည္း အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမွာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ARNO အဖြဲ႕၀င္ 19 ဦးဟာ လစ္ဗ်ားႏွင့္ အာဖဂန္ နစ္စတန္တြင္ 2001 ၾသဂုတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျပာက္က်ားစစ္သင္တန္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဖာက္ခြဲေရးသင္တန္း၊ လက္နက္ႀကီးသင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ 13 ဦးဟာ ေဖာက္ခြဲေရးႏွင့္ လက္နက္ႀကီးသင္တန္းမ်ားမွာ ပူးေပါင္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ Zai-La-Saw-Ri စခန္းတြင္ရွိသည့္ ARNO ရံုးခ်ဳပ္သို႕ တာလီဘန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အယ္ဟာဆက္ႏွင့္ အယ္ဂ်ာဟစ္တို႕ဟာ 2001 ႏို၀င္ဘာ 2 ရက္ေန႕တြင္ RSO ၏ Kann-Grat-Chaung စခန္းမွ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

သူတို႕ဟာ ဥကၠဌ Nur Islam၊ အတြင္းေရးမွဴး ဇဖာအာမက္၊ စစ္ဆင္ေရးအႀကီးအမႈး ဖာေရာ့အာမက္၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး RSO ႏွင့္ ARNO အား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ ARNO/RSO ႏွင့္ တာလီဘန္အဖြဲ႕အစည္းတို႕ဟာ 2001 ႏို၀င္ဘာ 15 ရက္ေန႕မွာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ARNO ဥကၠဌ Nur Islam ဟာ ARIF ႏွင့္ RSO တို႕ဟာ ARNO ၏ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူခဲ့တယ္လို႕ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း RSO မွ မူလာဒီမာဟာ အဆိုပါ ပူးေပါင္းျခင္းအား သေဘာမတူခဲ့ပဲ ၎၏ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားႏွင့္ ခြဲထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းတပါး အဆက္အသြယ္ျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဘာဒါဘန္၊ GOB မွ စံုစမ္းဆဲျဖစ္သည့္ ဟာဆာအာမက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွစ္ေယာက္တို႕ဟာ Zai-La-Saw-Ri စခန္းရွိ ARNO ရံုးခ်ဳပ္သို႕သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး Salein တပ္သားမ်ား၏ အႀကီးအကဲ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို စံုစမ္းခဲ့ပါတယ္။

- ARNO အားဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္

- သေဘာထားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

- ျမန္မာျပည္မွ ARNO ခြဲထြက္ခဲ့သည့္ႏွစ္

- လက္ရွိ စစ္သည္အင္အား

- လက္နက္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရည္အေသြး

- ျပည္မမွ ခြဲထြက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ေဆာက္ရန္ သို႕မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုရန္ ဟုတ္မဟုတ္

- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ျမန္မာအစိုးရအား ဆန္႕က်င္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းစာရင္း

- အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မူစလင္ ႏွင့္ မူစလင္ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခြဲျခားေဖာ္ျပရန္

- လိုအပ္သည့္ ရံပံုေငြႏွင့္ ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေနသည္ ႏိုင္ငံမ်ား

- လက္ရွိ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေန

ARNO ၏ ဒုတိယဥကၠဌ ဖာေရာ့အာမက္သည္ ထိုင္းအေျခစိုက္ ေသာင္းက်န္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ 2002 ၾသဂုတ္လ 27 ရက္ေန႕တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဘန္ေကာက္သို႕ ခ်င္းမိုင္မွတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဖာေရာ့အာမက္ႏွင့္အတူ ညီညြတ္ေသာ အာရကန္ပါတီ (NUPA) မွ ဦးေမာင္လူႀကီးလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ပါခဲ့ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ DAB ေအးေဆာင္၏ မိန္းမ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသမီ ပိုက္ပါကာရန္၏ကူညီမႈႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ KNPP ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္သာေလး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေရမြန္ထူး၊ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခါရယ္၊ စစ္တပ္အႀကီးအမႈး ေအာင္ျမတ္တို႕ႏွင့္ စကားေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဖာေရာ့အာမက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ARNO အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ထြက္ခြာရန္ေျပာခဲ့သျဖင့္ ၎တို႕အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း Al Qaeda အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၎တို႕ဆက္ဆံမႈျဖစ္စဥ္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ KNPP ပိုင္နက္အတြင္း သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္ စခန္းဖြင့္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႕အတြက္ အလြန္ သင့္ေတာ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

ဖာေရာ့အာမက္သည္ ပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF) အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ေမအိုက္ဖုန္၊ ပအို႕၀္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (PPLO) ဥကၠဌ ဦးခြန္ဥကၠာ၊ လားဟူ အမ်ိဳးသားအုပ္စုမွ ဦးေအးေမာင္တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ထပ္မံၿပီး ၎မွ ARNO အဖြဲ႕၏ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနအား VOA, BBC ႏွင့္ RFA သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ထြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား (CNF) မွ ေရႊခါးတို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ မဲေဆာက္သို႕ ခ်င္းမိုင္မွ စက္တင္ဘာလ 5 ရက္ေန႕တြင္ KNU ရံုးခ်ဳပ္သို႕ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗိုလ္ျမ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုမန္းရွာ ႏွင့္ တာမလာေဘာတို႕ႏွင့္လည္း စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ARNO အေနျဖင့္ DAB အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမရွိအား ဖာေရာ့အာမက္ဟာ KNU ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ARNO ၏ DAB အဖြဲ႕၀င္ ေလွ်ာက္လႊာအား အာရကန္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (DPA) မွ ေအာင္စိန္းသာ၊ အာရကန္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ (ALP) မွ ခိုင္စိုးေအာင္ တို႕က သေဘာမတူပဲ ကန္႕ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

ခိုင္စိုးေအာင္ႏွင့္ ေအာင္စိန္းသာတို႕ႏွစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎တို႕ အဆိုျပဳခ်က္အား ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစု တစ္ခုအေနျဖင့္လည္း လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းကို အေျခခံ၍ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ DAB အေနျဖင့္ ARNO အား အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လက္မခံခဲ့ပဲ စစ္ေရးမဟာမိတ္အေနသာ လက္ခံခဲ့တယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။

ဖာေရာ့အာမက္၏ အဆိုအရ ARNO စစ္ေရးတာ၀န္ခံ ဆလမ္းအူလာသည္ Al Qaeda ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိၿပီး၊ ARNO တပ္သားအခ်ိဳ႕ဟာလည္း အာဖဂန္ရွိ တာလီဘန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အေမရိကန္အား တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္အတြင္း အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အဆိုပါ ARNO တပ္သားမ်ားဟာ ပါကစ္စတန္၊ ကရာခ်ိၿမိဳ႕ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ အုပ္စုမွတစ္ဆင့္ အာဖဂန္သို႕ ပို႕ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ပါကစ္စတန္၊ အိႏၵိယ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ မေလးရွား၊ UAE၊ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ ၾသစေတးလ်တို႕မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ အုပ္စုမ်ား အေနနဲ႕ ရွိေနပါတယ္။ ဥကၠဌ Nurul Islam ဟာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံသားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႕ ခရီးတို သြားရန္ ဗီဇာအား ရရွိခဲ့သျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို႕ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနခဲ့သည့္ ခရီးတိုကာလအတြင္း ဖာေရာ့အာမက္သည္ NCGUB ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ Dr. Allen၊ KNU မွ ေဒးဗစ္ေထာ၊ ဗမာ့ ေရွ႕ေနေကာင္စီ (BLC) မွ ေဒးဗစ္စမိုင္းတို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ၎ဟာ သတင္းဌာနတစ္ခု၏ အယ္ဒီတာအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ 12 ရက္ေန႕တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

စကၤာပူတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဂ်ီဟတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ေဒသတြင္း ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ရက္ဘီတာတူ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ အုပ္စု၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဂ်မား အစ္စလမ္မီးယား (JI) ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဟန္ဘလီႏွင့္ ဘာရွားတို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရပါတယ္။ ေဒသတြင္း မူစလင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆက္အသြယ္မွတစ္ဆင့္ တက္ၾကြတဲ့ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ သင္တန္းမ်ား၊ လက္နက္၀ယ္ယူျခင္း၊ ဘ႑ာေရး၊ သတင္းဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

အျခားေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ဂ်ရာကန္ အာ့ခ်္ မာဒီကာ (GAM)၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ရွိ အျခားအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ARNO ဟာ Al Qaeda ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ဧၿပီ 2001 တြင္ ARNO ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ 5 ဦးဟာ အာဖဂန္နစ္စတန္သို႕ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အျခားအေနျဖင့္ Republic of Islam Aceh (RIA) ႏွင့္ အီဂ်စ္ရွိ Jammah Jihad Mesir (JJM) တို႕ႏွင့္လည္း ARNO ဟာ ပူးေပါင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေသးငယ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာအစုအဖြဲ႕ဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပတူ၀ပ္ မွာရွိတယ္လို႕ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာေတြရဲ႕ သတင္းေပးပို႕ခ်က္ဟာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြရွိပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ၏ အႀကံေပးခ်က္အရ ေမလတြင္ ARNO ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ၎တို႕၏ စခန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးၿပီးျခင္းတြင္ အာရကန္ စစ္တပ္အဖြဲ႕၀င္ 195 ဦးဟာ ျမန္မာျပည္ထဲသို႕ ၎တို႕ဖာသာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအထိေတာ့ ARNO ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေန မေရႊ႕ေျပာင္းေသးပါဘူး။ ျမန္မာေတြရဲ႕ အဆိုအရ ARNO ႏွင့္ RSO တို႕ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အတြင္းရွိ စခန္း 8 ခုအား အတူတကြထိမ္းသိမ္းလ်က္ ရွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ တကယ္လို႕ ျမန္မာေတြ သတင္းေပးပို႕ခ်က္ဟာ မွန္ကန္သည္ ဆိုပင္ ဆိုေသာ္ျငား ၎တို႕လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စခန္းအသစ္တစ္ခု ရွာေဖြေနတာ ေသျခာပါတယ္။

ျမန္မာေတြအျမင္မွာေတာ့ ၎တို႕အုပ္စုဟာ လက္နက္ကိုင္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕၀င္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ သတင္းေပးပို႕ခ်က္အရ ARNO ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တို႕ ထူးျခားသည့္ ဆက္သြယ္မႈအား သတိထားေစရန္ အသိေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ျဖစ္တန္ရာရွိသည္မွာ ၎တို႕အေနျဖင့္ (ျမန္မာအစိုးရအား ဆိုလိုဟန္ရွိပါသည္) အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအား အေမရိကန္ႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမွတ္ယူရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ 10/10/2002 တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ သံရံုးမွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ 02RANGOON1310 စာတန္းအား Wikileaks မွကူးယူ၍ ဘာသာျပန္ပါသည္။


Wikileaks စာမ်က္ႏွာမွ ေဖၚျပသည့္ မူလစာမူကုိ ေအာက္ပါ Link တြင္ ေလ့လာဖတ္ရႈရန္
http://wikileaks.org/cable/2002/10/02RANGOON1310.html#

No comments: