မိမိ၏စိုက္ပ်ိဳးေျမအသိမ္းခံခဲ့ရသည့္လယ္သမားတစ္ဦးမွ သမၼတႀကီးထံသုိ႔ ေရးပို႔သည့္အသနားခံစာ


သို႔

နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
ေနျပည္ေတာ္။                                               ရက္စြဲ။   ၅ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂

အေၾကာင္းအရာ။    စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား  သိမ္းဆည္းခံံရျခင္းအေပၚ နစ္နာေၾကး အသနားခံ ေတာင္းခံသည့္ကိစၥ။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာနွင့္ ပတ္သတ္၍ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ကာကယ္ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္ ဦးခြန္ထြန္းၾကည္၏ စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျခံယာေျမမ်ားစုစုေပါင္း (၃၁.၀၈) ဧကကို အမွတ္ () သံမဏိ
စက္ရံုစီမံကိန္း (ပင္းပက္) မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရပါသည္။

ထိုစဥ္က စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားေပၚတြင္  ရာသီသီးႏွံပင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျပာင္း၊ ပဲစင္းငံု၊ ေတာင္ယာစပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားျပီး၊ သီးနွံပင္မ်ား မရိတ္သိမ္းမီ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားေပၚတြင္ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျပီး ျဖစ္္ပါသည္။

နစ္နာေၾကးအေနျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာဧကေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္တို႔အတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန္း က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ေပးအပ္ခဲ့ျပီး၊ ယခင္သိမ္းဆည္း ခံခဲ့ရေသာစိုက္ပ်ဳိးေျမဧက (၁၂၅၀.၁၈) ဧကတို႔အတြက္ကိုမူ တစ္ဧကလွ်င္ (၅၀၀၀) ငါးေထာင္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွသာ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းနစ္နာေၾကးကို ကၽြန္ေတာ္သည္ ယေန႔တိုင္ ထုတ္ယူျခင္းမရွိေသးပါ။ သီးႏွံပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးထားျပီး မရိတ္သိမ္း၊ မခူးဆြတ္မီ သိမ္းဆည္းခံခဲရသည့္အတြက္ တစ္ဧက (၅၀၀၀) ငါးေထာင္က်ပ္ဆိုေသာႏႈန္းမွာ အလြန္နည္းပါးလွပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ စက္ရံုစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ နစ္နာေၾကး လံုး၀မထုတ္ယူရေသးသည့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ
တစ္ဧက (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန္းက်ပ္နႈန္းျဖင့္သာ ေပးအပ္ေစခ်င္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ မိသားစု၀င္ () ဦးတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး တို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားစြာ သိမ္း
ဆည္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ မိသားစုအတြက္မ်ားစြာ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးမွ သနားငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ မွ်တစြာေျဖရွင္းေပး
ပါရန္ ေလးစားစြာ အသနားခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

(ခြန္ထြန္းၾကည္)                                                          
၁၃/တကန(နိုင္)၁၀၂၃၄၆
ေနာင္ကာကယ္ေက်းရြာ၊ နမ့္ဆီးအုပ္စု၊
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္                                    
----------------------------

အမွတ္()သံမဏိစက္ရံုစီမံကိန္း(ပင္းပက္) သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ ဦးခြန္ထြန္းၾကည္၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧကမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

စဥ္
အမည္
မွတ္ပံုတင္အမွတ္
စိုက္ပ်ိဳးသည့္သီးနွံ
ဦးပိုင္အမွတ္
ေျမဧက
၁။
ဦးခြန္ထြန္းၾကည္
၁၃/တကန(နိုင္)
၁၀၂၃၄၆
ေျပာင္း၊ပဲစင္းငံု၊
ေတာင္ယာစပါး
၄၄
.၁၈
၂။
၄၅
.၇၈
၃။
၄၆
.၁၁
၄။
၁၀
.၈၀
၅။
၁၀
.၂၁
  စုစုေပါင္း
 ၃၁.၀၈

(ခြန္ထြန္းၾကည္)
၁၃/တကန(နိုင္)၁၀၂၃၄၆
ေနာင္ကာကယ္ေက်းရြာ၊ နမ့္ဆီးအုပ္စု
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။    

1 comment:

Khun Zaw Min Naing said...

မွန္ကန္မွ်တတဲ့နစ္နာေၾကး ရေစလိုပါသည္။ နိင္ငံေတာ္ဘက္ကလည္း ေပးေစလိုပါသည္။