အာရုဏ္သစ္စာေစာင္ အမွတ္စဥ္ (၅) ထြက္ၿပီစက္တင္ဘာ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၁

ပအို၀္းလူငယ္မ်ားစုစည္းၿပီးေတာ့ ပအုိ၀္းဘာသာျဖင့္ စုေပါင္းေရးသားၿပီး လစဥ္ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိတဲ့ “အာ;ရုဏ္;တသာလိတ္ေစာင္;” ေခၚ ၊ အာရုဏ္သစ္စာေစာင္ဟာ ယခုအႀကိမ္ (ၾသဂုတ္လ အတြက္) ဆုိရင္ အမွတ္စဥ္ (၅) သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီပါတယ္။

ယင္း ၾသဂုတ္လ (၀ါေခါင္လ) ထုတ္၊ အာရုဏ္သစ္စာေစာင္ အမွတ္စဥ္ (၅) အား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပႏွင့္ ကမၻာ့အရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနထုိင္သည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ပအို၀္းစာေပ စာဖတ္၀ါသနာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ပအုိ၀္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ပအုိ၀္းအလုပ္သမားမ်ား၊ ပအုိ၀္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ပအုိ၀္းရဟန္းသဃၤာေတာ္မ်ား၊ ပအုိ၀္းလူငယ္ လူရြယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ကုန္သယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အလႊာေပါင္းစံု ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုမ်ား ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ အတြက္ ျဖန္႔ေ၀လုိက္ပါတယ္။

"အာ;ရုဏ္;တသာလိတ္ေစာင္;" အမွတ္စဥ္ ၅ အား၊ ေလ့လာဖတ္ရႈရန္ ေအာက္ပါ link ကုိ click လုပ္ပါ။

No comments: