ပအုိ၀္းအပ်ဳိကုိသာေခၚထားၿပီး နအဖဂိတ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က အဖမ္းခံရသူ ၃၀ ေက်ာ္လြတ္ေပး

ွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း

ဂ်ဴလိုင္ ၂၉ ရက္ ၂၀၀၈
Teenager girl detained migrants kicking back home arrested by junta authorities at the Thai-Burma border


နယ္စပ္သို ျပန္ပိုခံရသည့္ ခ်င္းမုိင္မွ တရားမ၀င္ သွ်မ္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃၇ ဦးအနက္ က်န္သူမ်ားကုိ နအဖတပ္ဖြဲက ျပန္လတ္ေပး ေသာ္လည္း အသက္ ၁၆ ႏွစ္အြယ္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသမီးအား ယေနတိုင္ျပန္မလတ္ေပးေသးဟု နယ္စပ္သတင္း ရပ္ကြက္ ဆိုပါသည္


ပီးခဲ့သည့္ဂြၽန္လ ၂၅ ရက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ေထာင္မွ လတ္ေပးသူ (တရား၀င္အလုပ္သမားကဒ္မွိကသည့္) သွ်မ္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၃၇ ဦးအား ထိုင္းလ၀က အာာပိုင္မ်ားက ေနာင္အုပ္ - ပံုပါက်င္ကား ထိုင္း - သွ်မ္း နယ္စပ္ BP.၁ ဂိတ္သို ပိုေဆာင္ရာတုိအား နအဖစစ္သားမ်ား ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္


ွ်မ္းနဲပအုိ၀္းေတြခ်ည္းဘဲ ဗမာ စစ္တပ္အခ်ဳပ္ခန္းမွာ တညအိပ္ရတယ္။ မနက္ေရာက္ ေတာ့ ၃၆ ေယာက္ျပန္လတ္ေပးေပမဲ့ ၁၆ ႏွစ္အြယ္ ပအို၀္းကေလးမကိုေတာ့ ျပန္မလတ္ေပးဘူး ေကာင္မေလးကုိ မတရားက်င့္ကံမွာစုိးလုိ က်ေနာ့္ဇနီး က်ေနာ့္ သမီးပါလို က်ေနာ္တုိ အဖြဲထဲက အာာပုိင္ေတြဆီ သြားေတာင္းပန္ေျပာေပမဲ့ လံုး၀ ျပန္လတ္မေပးဘူး။ ဘာျဖစ္လုိဆက္ဖမ္းထားလဲ မသိဘူး ကေလးမက နမ့္ဇန္ိဳ႕နယ္ ၀မ့္ေညာင္ဆာြာ ဇာတိလိုေျပာတယ္” - ဟုအဖမ္းခံရသူမ်ားအနက္ နယ္စပ္သိုျပန္ေရာက္ လာသူ အသက္ ၃၀ အြယ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား တဦးက ေျပာျပသည္


ဗမာစစ္တပ္အာာပိုင္ေတြလက္ထဲေရာက္သြားေတာ့ တေယာက္မွ ပိုက္ဆံမရွိၾက ေတာ့ ဘူး ထိုင္းကိုျပန္သြားခ်င္သြား ကိုယ့္ဇာတိကို ျပန္ခ်င္ျပန္ လိုေျပာပီး အာာပိုင္ေတြ ျပန္လတ္ေပးေတာ့ တခ်ဳိလဲ ြာျပန္သြားကတယ္ အမ်ားစုေတာ့ ထိုင္းကိုျပန္၀င္ကတယ္ ကေလးမ ခမ်ာေတာ့ ကေနအထိ ျပန္မလတ္လာေသးဘူး” - ၎က စိတ္မေကာင္းစြာ ညည္းျပသည္


အဖမ္းခံရသည့္ ၃၇ ေယာက္တြင္ ေယာက်ာ္း မိန္းမ တ၀က္စီပါပီး တရား၀င္ အလုပ္သမားကဒ္ မွိသူမ်ားျဖစ္ကသည္ြၽန္လဆန္းက ထိုင္း အာာပိုင္မ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းခံကရပီးြၽန္လ ၂၅ ရက္ ခ်င္းမိုင္ခုိင္ ခ်င္းေဒါ၀္ိဳ႕နယ္ ေနာင္အုပ္ (သွ်မ္းျပည္အေေတာင္ပိုင္း မိုင္းတံုိဳ႕နယ္ ပံုပါက်င္ိဳ႕နယ္ခြဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္) ွိ BP ၁ နယ္စပ္ဂိတ္သိုျပန္ပိုျခင္း ခံကရသည္၊ ၂၆ ရက္ တည တုိအား နအဖစစ္တပ္အာာပိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားပီး ၂၇ ရက္တြင္ျပန္လတ္ေပးခဲ့သည္

No comments: