ပအို၀္းအမ်ိဳးသားထံ ေပးစာ

လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလ(၈) ရက္ေန႕ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ
ႏွင့္အနာဂတ္အေပၚ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအား အမ်ိဳးသားတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္
ေအာက္ပါေမးခြန္းမွားကို ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါသည္။

၁။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားၾကား အထူးျခားဆံုးအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဘာပါလဲ။
၂။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုထက္မက ရွိျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၃။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ပါတီခ်င္း ထိတ္တိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၄။ ပအို၀္းႏုိင္ငံေရးပါတီခ်င္း ထိတ္တိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္လွ်င္ မည္သည့္ ပါတီကိုမဲေပး မွာလဲ။
၅။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီပါတီကို ေရြးခ်ယ္မဲေပးရတာပါလဲ။
၆။ မဲေပးခြင့္ လြတ္လပ္မႈအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၇။ ေညာင္ေရႊ၊ ကေလာ၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳး သား ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၈။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ခ်ထားမႈအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၉။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ မိတ္ဖက္ပါတီထားရွိျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၁၀။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ရွားျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၁၁။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား၏ အနာဂါတ္အတြက္ သင္အေျပာခ်င္ဆံုးစကားတစ္ခြန္းဟာ ဘာပါလဲ။


ေျဖၾကားသူမွာ
၁။ အမည္၊ လက္မွတ္၊ ရက္စြဲ။
၂။ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အသက္။
၃။ အလုပ္အကိုင္။
၄။ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္း။ စသည္တို႕ျဖည့္စြက္ၿပီး ေပးပို႕ႏိုင္မည့္ လိပ္စာမွာ

ဦးခြန္စိန္ဝင္း(LL.B)
တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေန
၁/၄၀ ေရထြက္ဦးလမ္း
နယ္ေျမ(၅) ၊ ဘုရားျဖဴေျမာက္ရြာ
ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
ဖုန္း - ၀၉၄၉၃၈၆၂၃၂


မွတ္ခ်က္။ ။ တစ္ဦးလွ်င္တစ္ႀကိမ္တည္းသာေျဖၾကားပို႕ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ဦးခြန္စိန္ဝင္း
တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

No comments: