တရား၀င္ထုတ္ျပန္မည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍တင္ျပေတာင္းဆုိျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အတိအက်သိရွိရန္လုိအပ္ျခင္းေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျပည္လုံးကၽြတ္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင ္code ျဖင့္ေကာက္ယူသည္။

ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးအနက္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသား) ကုိ code - ၈၂၆ ရွမ္းစု) တြင္ ထည့္သြင္းေကာက္ယူျခင္းအား လုံး၀ကန္႕ကြက္ေၾကာင့္ႏွင့္ သီးျခား code ျဖင့္သာ စာရင္းေကာက္ယူေပးပါရန္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔၌ ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ယင္းကန္႔ကက္ေတာင္းဆုိျခင္းအား သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင့္ ေတြ႔ျမင္ရျခင္း မရွိပါ။ ေကာက္ယူထားေသာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိလည္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေပးရဦးမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ပါ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းတုိ႔ ထုတ္ျပန္သည့္အခါတြင္၊ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (ပအုိ္၀္းအမ်ိိဳးသား) အား မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၏ မ်ိဳးႏြယ္စု (အစု) တြင္မွ် ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တန္းတူရည္တူေသာရွိေသာ ပအုိ္၀္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား) ျဖင့္ သီးျခား တရား၀င္ စာရင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္၌ ၁၃၇၆ ခုႏွစ္တေပါင္လျပည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔၌ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔တင္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

၁၃၇၆ ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ ရက္ ဗုဒၥယူးေန႔။

ဦးခြန္စိန္၀င္း
တရားလြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ေရွ႕ေန

1 comment:

Travis Smith said...


Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thanks once again. paypal credit login