တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

 တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားညီလာခံ
၁၂-၁၆ ရက္ေန႔၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
 
၁။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔မွ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ (၅) ရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားညီလာခံသုိ႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၅၆) ဦး ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ CNF, KNPP, NUPA, PNLO, WNO, LDU, KNU, PSLF, KIO, NMSP, KNO, ALD, UNLD-LA, KNLP ႏွင့္ SSPP အဖြဲ႕မ်ားမွ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း (၅၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား ပိုမိုစုစု စည္းစည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အင္တုိက္အားတုိင္ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ညီလာခံႀကီးက တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ေပၚေပါက္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး "ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ" United Nationalities Federal Council (Union of Burma) ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ ယမန္ႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ညီညြတ္ေရးကုိ တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ေသာ "ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးေကာ္မတီ" ၏ မူလဦးတည္ခ်က္အတုိင္း စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားမွာ -
  1. ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာေရး၊
  2.  တုိင္းရင္းသားတုိ႕၏ တရားေသာခုခံေတာ္လွန္ေရးကုိ တရား၀င္မႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ပုိမုိရရွိလာေစေရး
  3. တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရသင့္ရထုိင္သည့္အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေရး၊
  4. စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာေစေရး စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
၄။ မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးကုိ အရင္းခံေစတနာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ "ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ" United Nationalities Federal Council (Union of Burma) ကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားညီလာခံ
ရက္စြဲ။   .။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၇) ရက္။

ဆက္သြယ္ရန္
၁။ ႏုိင္ဟံသာ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး                                    (၀၈၃ - ၃၁၄ ၃၀၇၆)
၂။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ၊ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)        (၀၈၁ - ၉၅၀ ၂၁၅၈)

No comments: