ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး

၁၉၃၈ ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ရွမ္းျပည္မွ လူငယ္အခ်ဳိ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဓါတ္ ႏိုးၾကား လာကာ ကိုတင္ေအးႏွင့္ ကိုဘေမာင္ စသည့္ ရွမ္းလူငယ္မ်ားက ဦးစီး၍ အလင္းေရာင္ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးစာေပမ်ား ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာ စစ္အတြင္း ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးကို ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္က သိမ္းယူခဲ့ သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္ကို လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကျငာကာ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တည့္သြင္းလိုက္သည္။ 

ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသစ္ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ရွိ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ျပည္မႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား ဦးဘတင္အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္ကိုယ္စားလွယ္(၁ဝ)ဦး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏိုးၾကား တက္ႂကြေသာ ဦးတင္ေအးႏွင့္ ရွမ္းလူငယ္မ်ား လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၂ဝ)ရက္ေန႔တြင္ “ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(ရပလ)”ကို ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ သည္။ ဤအဖဲြ႔၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ ေရးႏွင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး၌ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖဲြ႔၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၊ လူငယ္အစည္းအရံုး၊ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႔၊ ဘတ္စ္ကားသမဂၢ စေသာလူထုလူတန္းစားအဖဲြ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ ၁၉၄၆ တြင္ ဦးဘိုးခင္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ “ပအိုဝ္းေလြာင္း ဗူးအဖဲြ႔” လည္းေပၚေပါက္လာသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံကို တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္ႀကီးမွ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရပလ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား စသည္ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိေရး၊ ေတာင္တန္း ေျမျပန္႔ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ပ်က္စီးေရးဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားဆန္႔က်င္ေရး၌ အဓိကဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ ရပလ အဖဲြ႔မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္မႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ ေရးရရွိေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ရသည့္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးမရမွီ ေစာ္ဘြားႏွင့္ ေျပလည္ ေအာင္ဆက္ဆံခဲ့ၾကရသည္။ လြတ္လပ္ေရးကို အဓိကထားၿပီး ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ လက္တဲြ ျခင္းကို မေက်ႏွပ္ေသာ ရပလ အဖဲြ႔ဝင္တခ်ဳိ႔သည္ ရပလမွ ခဲြထြက္ကာ ရွမ္းျပည္သစ္ အဖဲြ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဤအဖဲြ႔တြင္ ကိုဘရီႏွင့္ ကိုစံတင္တို႔ဦးေဆာင္၍ မိုးမိတ္မွ လူငယ္အမ်ားအျပား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးကို အဓိကဦးစားေပးျခင္းေၾကာင့္ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုမွာ အကဲြကဲြအျပားျပား ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳညီလာခံက်င္းပ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤဖဲြ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာ္ဘြားမ်ားမွာ မိမိတို႔နယ္ပယ္၌ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ တရားစီရင္ခြင့္၊ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ဆက္လက္ရရွိျပန္သည္။ ထိုျပင္ ယခင္က မရဖူးေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာကိုပါ လက္ဝယ္ရရွိလိုက္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားက ပေဒသရာဇ္အခြင့္အေရး အာဏာမ်ား အျပည့္အဝရရွိလာၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ရပလ အဖဲြ႔က ဤဖဲြ႔စည္းပံုကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ ကြက္ၾကသည္။ ရပလ အဖဲြ႔သည္ ဖဆပလ အဖဲြ႔ကို အားကိုးသည္မွာ လဲြမွားေၾကာင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေစာ္ဘြား(၁၁)ဦး၊ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား(၁၁)ဦး၊ ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးႏွင့္ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြားတရုတ္အမ်ဳိးသား(၁)ဦး စုစုေပါင္း(၂၅)ဦးတို႔ပါဝင္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မိုးမိတ္ ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ခြန္ခ်ဳိႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးထြန္းျမင့္(လင္းေခး)အပါအဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ဦးထြန္းျမင့္က အႏိုင္ရ၍ ျပည္နယ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ ဦးထြန္းျမင့္ကို ျပည္နယ္ဥကၠ႒မွ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး စဝ္ခြန္ခ်ဳိကို ျပည္နယ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ယခင္က ဖဲြ႔စည္းေသာ “ပအိုဝ္းေလြာင္းဗူးအဖဲြ႔”မွ “ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ)” ဟူ၍ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ၎၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးျဖစ္ၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား ေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း လႈပ္ရွားလာခဲ့ေလသည္။ ဤအဖဲြ႔၏ ဥကၠဌ ဦးဘိုးခင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျဖဴႏွစ္ဦးလံုးမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီဝင္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ပအမဖ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေတာင္တန္းေဒသ ပအိုဝ္းလူထုဆႏၵျပပဲြႀကီး တစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုဆႏၵျပပဲြ၌ ပေဒသရာဇ္စနစ္အလိုမရွိ၊ ပအိုဝ္းအေရးခ်က္ခ်င္းေပး၊ ျပည္ေထာင္စုတည္ၿမဲပါေစ၊ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႔အေရးစသျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကသည္။ လူထုတစ္ေသာင္းနီးပါးပါဝင္၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ဆႏၵျပၿပီး လူထုစည္းေဝး ပဲြညီလာခံကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေဘာလံုးကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုစည္းေဝးပြဲ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုိစဥ္က ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းဝန္ႀကီး ဦးဘိုးခင္မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသို႔ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ဤသို႔လူထုဆႏၵျပပြဲ၊ လူထုစည္းေဝးပြဲျပဳလုပ္၍ ေစာ္ဘြားမ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈအရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔၌ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ပအိုဝ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေခၚယူေတြ႔ဆံု၍ အျပန္အလွန္ေစ့စပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပအမဖ တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာခဲ့ေပ။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အနာဂါတ္တိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဖဲြ႔စည္းထားေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ သည္။ ထိုအထူးစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ကို ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသိုက္၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ဖဲြ႔စည္းထားသျဖင့္ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရးအဖဲြ႔မ်ားက ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ ၾကသည္။ ၎ေကာ္မရွင္ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ ေစာ္ဘြားတို႔၏ အလိုက်ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္။ ပအမဖအဖဲြ႔လည္း ဧၿပီလ(၁၂)ရက္ေန႔၌ စည္းေဝးပဲြထုိင္ၿပီး ဤေကာ္မရွင္၏ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို လက္မခံ ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဤအထူးစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ ပါဝင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း လူထုဆႏၵျပပဲြက်င္းပ၍ ကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။

နမ္းခမ္းအမတ္ ဦးထြန္းေအး ဦးေဆာင္၍ ပအိုဝ္းလူထုကိုယ္စားလွယ္၊ အင္းေလးလူထု ကိုယ္စားလွယ္၊ ကုန္သည္ပဲြစား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ ပါဝင္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အထူးစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ဤအဖဲြ႕ သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳၤ႕၌ လူထုအစည္းအေဝးပဲြႀကီးႏွင့္ ဆႏၵျပပဲြတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၎စည္းေဝးပဲြသည္ ရပ္ေစာက္၊ ပင္းတယ၊ ေပြးလွ၊ ဟိုပံုးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးနယ္ေပါင္းစံုမွ ရွမ္းျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္း၊ ဓႏု၊ ေတာင္ရိုး၊ အင္းသား၊ လီေရွာ၊ ပအိုဝ္း၊ ေဂၚရခါးမ်ားအပါအဝင္ လူထုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုလူထုအစီးအေဝးပဲြႀကီးတြင္ အဆိုသံုးရပ္တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္း၌ “ပေဒသရာဇ္စနစ္အလိုမရွိ၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မ ရွင္အလိုမရွိ၊ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်က္ခ်င္းေပး” စသျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္ မ်ားအစိုးရရံုးရွိရာသို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔ကတည္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ေစာ္ဘြား မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာစြန္႔လြတ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔ေရာက္မွ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုၾကားကန္ေပးမႈေၾကာင့္ ေစာ္ဘြား မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုခ်က္ခ်င္းမစြန္႔လြတ္ဘဲ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ေရးကို ထိထိေရာက္ ေရာက္မကိုင္တြယ္ဘဲ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အေရးကို ျခယ္လွယ္ခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆန္က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ေသာ ပအမဖသည္ ေစာ္ဘြားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဆပလကို လံုးဝမေက်ႏွပ္ခဲ့ၾကေပ။ ပအမဖသည္ ပအိုဝ္း လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္က်န္သည္အထိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပေဒသရာဇ္စနစ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေရွးရႈသြားမည္ဟု သံႏၷိဌာန္ခ် ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးကို ပထမဦးဆံုးစတင္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ရပလ) ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကာလတြင္ အကဲြကဲြ အျပားျပားျဖစ္သြားသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္းတြင္ အင္းေလးညီၫြတ္ေရးအသင္း (ယူအိုင္ ေအ)ႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔(ရွမ္းျပည္) ပလရ တို႔ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ ယူထားေသာ ဦးဗေဆြသည္ ေစာ္ဘြားမ်ားဦးစီးေသာ တစညဖ အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္ႏိုင္ငံ ေရးအသင္းအဖဲြ႕မ်ားကို ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ တစညဖ၊ ပလရႏွင့္ ပအမဖ ပါဝင္ေသာ ရွမ္းျပည္လံုးဆိုင္ရာအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ရပလဖ)ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ရပလဖ ကို ဦးဗေဆြ ကမကထျပဳ၍ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္သာ ညိႇႏႈိင္းဖဲြ႔စည္းျခင္းေၾကာင့္ ပလရႏွင့္ ပအမဖ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားက မေက်မႏွပ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ပအမဖ အဖဲြ႔သည္ ရပလဖ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ဖဲြ႔စည္းစကပင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ အစီအစဥ္ကို မေက်ႏွပ္၍ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ပအမဖ အမႈေဆာင္ ဦးျဖဴ၊ ဦးေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ဦးထြန္းရီတို႔ကို ပုဒ္မ(၅)ျဖင့္ ဖမ္းစီးျခင္းခံရၿပီး မႏၱေလးေထာင္သို႔ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ရပလဖ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းကို ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အတြင္း ပအမဖ အဖဲြ႕က ရွမ္းျပည္၌ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး၊ ရွမ္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုလံုး ေျပာင္းပစ္ ေရးႏွင့္ ေစာ္ဘြားမ်ားႀကီးစိုးေနေသာ ရွမ္းျပည္ေကာင္စီကို ေျပာင္းပစ္ေရး စသျဖင့္ ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ပလရ သည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဦးတည္ခ်က္ကို ကိုင္တြယ္ထား သျဖင့္ ေစာ္ဘြားဦးစီးေသာ တစညဖ အဖဲြ႕၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ မတူသျဖင့္ မ်ားမၾကာမီ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ရပလဖ အဖဲြ႔ကေနခဲြထြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္တန္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႔(ရတစညဖ)ဟူ၍ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္လ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားစည္းေဝးပဲြ တစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ဤစီးေဝးပဲြတြင္ ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ေရးအတြက္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္က ရရွိထားေသာ အခြန္ေတာ္အတိုင္း နယ္ေျမအလိုက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (သို႔) ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုင္း တြက္ခ်က္၍ ဂရုဏာေငြေပးေရး၊ ေလာင္းကစားဝိုင္းမွရရွိေသာ အခြန္ေငြ ၁၅ ႏွစ္စာေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေတာင္းဆို ခ်က္(၁၇)ခ်က္ တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီထံသို႔ မတင္ျပသျဖင့္ ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာ စြန္႔ေရးသည္ ျပည္မအစိုးရက တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္သည္ကို ထင္ရွားေနသည္။ ေစာ္ဘြား မ်ားေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ပထမအရစ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေငြသိန္း ၅ဝ ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ တဖန္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက သိန္း ၅ဝ ျဖင့္ ထပ္မံခြင့္ျပဳခဲ့ျပန္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ေရး အၿပီး သတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေစာ္ ဘြားမ်ားမနစ္နာေအာင္ ဂရုဏာေၾကး သိန္း(၂ဝဝ) ထုတ္ေပးမည္ဟု ထဲ့သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ေညာင္ေရႊအေရွ႕ဘက္ မဲဆႏၵနယ္ ပအမဖ လြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္သာႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဟိန္ေမာင္၊ ဦးေပါင္းစင္ထြန္ႏွင့္ ဦးက်န္ တို႔သည္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ပေပ်ာက္ေရးကို ျပတ္ျပတ္သားသား မကိုင္တြယ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကဲြ ေအာင္ဖန္တီးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျဖင္း စသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေရးကိုျခယ္လွယ္ကာ ျပႆနာပိုႀကီးထြားေစခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလြတ္ ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားတို႔သည္ ဖဆပလ အစိုးရက ရွမ္းျပည္အေရး ကိုင္တြယ္ပံုကို မေက်ႏွပ္သူမ်ား ေပါမ်ားတိုးပြားလာကာ အမတ္စုစုေပါင္း (၅ဝ)ဦးအနက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြထြက္ရန္ ဆႏၵရွိသူ (၁၆)ဦးအထိရွိသည္ဟု ဦးေလာရံုက ထိုအခ်ိန္က ထုတ္သည့္ ေနးရွင္းသတင္းစာတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္း ကဲြျခင္း၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ရွမ္းျပည္သို႔ရုိက္ခတ္ၿပီး ျပႆနာပိုရႈပ္ေထြးလာခဲ့ သည္။ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသာ ပါဝင္ေသာ စပ္ခြန္ခ်ဳိဥကၠ႒အျဖစ္ ေခါင္း ေဆာင္ေသာ ရတစညဖ သန္းရွင္းဖဆပလဦးႏုကို ေထာက္ခံလႈပ္ရွားခဲ့သည္။ နမ့္ခန္း ဦးထြန္းေအးဦးစီးေသာ ရပလဖ အဖဲြ႔က တည္ၿမဲဖဆပလ ဦးဗေဆြကို ေထာက္ခံၿပီး ပေဒ သရာဇ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေစာ္ဘြားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရလာသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေစာ္ဘြားမ်ားအာဏာစြန္႔မည္ဟု ေၾကျငာၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥသေဘာတူညီမႈမရရွိ၍ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာစြန္႔ ေရးမွာ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားနစ္နာ ေၾကးအတြက္ ေပးမည့္ေငြပမာဏစုစုေပါင္းမွာ ႏွစ္ကုေ႗ ႏွင့္ ေလးသန္းခန္႔ ရွိသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းေစာ္ဘြား စဝ္ခြန္ၾကည္၏ သားစဝ္ခြန္ေအာင္ျမင့္ ကိုယ္စား ေဒၚေအးသန္႔အပါအဝင္ ေစာ္ဘြား(၃၃)ဦးက မိမိတုိ႔၏ နယ္ပယ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ မႈႏွင့္ စီမံပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသို႔ လဲြေျပာင္းေပးေၾကာင္း ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕၌ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရွမ္းျပည္တြင္ ပေဒ သရာဇ္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္
အထက္ပါစာသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းကိုးကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီးမွ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ေရးထားျခင္းျဖစ္သည္။

က်မ္းကိုး

* ကိုယ္တိုင္ေရးအတၴဳပတၲိ ပထမတဲြ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ္၊ ပထမအႀကိမ္ ၂၀၀၆။ စာ- ၂၆၄၊ ၂၆၇
* ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးဒုတိယတဲြ ေဒါက္တာၾကည္ျမင့္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေနာ္အင္ဂ်လင္း ျပဳစု၊ ၁၉၉၁ ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္
* ပအမဖ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္သို႔ တင္သြင္းမည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၏ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း။
* ျပည္ေထာင္စုထဲ့က ပအို၀္း၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပီအဲန္အို) ထုတ္ေ၀၊ ပထမအႀကိမ္ ၂၀၀၇

ခြိဳပအုိ၀္း စာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖၚျပထားပါသည္။

No comments: