ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား သနပ္ဖက္လုပ္ငန္း

သနပ္ဖက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ေသာက္သံုးေနၾကသည့္ ေဆးေပါ့လိပ္၏ လိပ္ထားသည့္ သစ္ရြက္ျဖစ္သည္။ သနပ္ဖက္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုလိုနီလက္ေအာက္က်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္လာသည္ဟု ယူဆရသည္။ ၎ကို ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း နမ္းစန္၊ ပင္လံု၊ လြယ္လြိဳင္၊ ဟိုပုံး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ရပ္ေဆာက္ စသည့္ ၿမိဳ.နယ္မ်ားတြင္ ထြက္ရွိသည္။ သနပ္ဖက္ကို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားစုက စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။


သနပ္ဖက္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းသည္ တဆယ့္ႏွစ္ရာသီလံုးလံုး လုပ္ရပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သည့္ မိသားစု တစ္စုသည္ အနည္းဆံုး လူသံုးဦး၏ လုပ္အားကုိ လိုအပ္ပါသည္။
ႏို၀င္ဘာလမွ ဇႏၷ၀ါရီလ ကာလတြင္ သနပ္ဖက္ၿခံ လုပ္သားမ်ားသည္ သနပ္ဖက္ပင္ၾကား ေပါင္းပင္မ်ားကို ေပါက္ျပားျဖင့္ ေပါက္ရပါသည္။ ထိုကာလတြင္ ဆီးႏွင္းမ်ား က်သည့္အခ်ိန္ျဖစ္၍ ေျမႀကီးမမာသျဖင့္ ၿခံေပါက္
ရာတြင္ လြယ္ကူသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ သနပ္ဖက္ရြက္ ေပါင္းရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေလာင္စာထင္းမ်ား ကိုလည္း တစ္ႏွစ္စာ ခုတ္ျဖတ္ သိုေလွာင္ထားၾကရသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေတာ၌ပံုထားေသာ ထင္းမ်ားကို အိမ္သို. လူအား လွည္းအားမ်ားျဖင့္ သယ္ၾကရသည္။

မတ္လမွ ေမလ ကာလတြင္ သနပ္ဖက္ပင္ကို ခုတ္ၿပီး ကိုင္းပင္မ်ား ျပန္ေပါက္လာသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ေဒသ၏ ရာသီဥတုေပၚမူတည္ၿပီး သနပ္ဖက္ပင္ကို မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတြင္ သနပ္ဖက္ အပင္ေဟာင္း၏ ပင္စည္ကို ေျမႀကီးမွ အထက္ တစ္ေပၾကားတြင္ ခုတ္ျဖတ္ရသည္။ ခုတ္ျဖတ္ၿပီး က်န္ရွိေသာ ငုတ္တိုမ်ားမွ ထြက္လာမည့္ ကိုင္းပင္မ်ားကို ပိုးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ တခ်ဳိ႕က ပိုးသတ္ေဆးရည္ေဖ်ာ္ၿပီး အ၀တ္စျဖင့္ ထိုငုတ္တိုမ်ားကို လိုက္သုတ္ထားၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ကိုင္းပင္မ်ား ေပါက္အားသန္ေအာင္ အပင္ၾကားကို ေပါက္ျပားျဖင့္ တဖန္ျပန္ေပါက္ေပးရသည္။

ဧၿပီလတြင္ အပင္ငုတ္တိုမွ အသစ္ျပန္ေပါက္လာေသာ တေပခန္. အရြက္ကိုင္းပင္မ်ားကို အားေကာင္းမည့္တစ္ပင္ကို ေရြးခ်ယ္ခ်န္ထားၿပီး က်န္သည့္ အပင္မ်ားအားလံုးကို ႏုတ္ထုတ္ေပးရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စၿပီး သနပ္ဖက္ရြက္ခူးၿပီးသည့္အထိ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္႕ေပးရသည္။ ေမလတြင္ ငုတ္တိုမွ ခ်န္ထားေသာ အပင္သည္ ႏွစ္ေပ သံုးေပခန္႕ရွိလာေသာအခါ ၎၏ ရြက္ၾကားမွ ေပါက္လာေသာ အကိုင္းမ်ားကို ႏႈတ္ထုတ္ေပးရသည္။ မႏုတ္ထုတ္ပါက အရြက္ေသးေစသည့္အျပင္ အပင္၏ ႀကီးထြားျမင့္မားသန္ေစသည့္အားကိုလည္း နည္းေစသည္။

ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလကာလတြင္ သနပ္ဖက္ရြက္မ်ားကို ခူးၿပီး ေပါင္းရသည့္ကာလျဖစ္သည္။ သနပ္ဖက္ေပါင္း/ေလ်ာ္သည့္ကာလသည္ သနပ္ဖက္ပင္ၾကား၌ ေပါက္လာသည့္ ေပါင္းပင္မ်ားကိုလည္း ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ ဓါးရွည္ျဖင့္ ရွင္းေပးရသည္။ သနပ္ဖက္ပင္တစ္ပင္ကို ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေလးႀကိမ္ခူးရပါသည္။ အပင္တစ္ပင္ကို တစ္ႀကိမ္ခူးပါက ေျခာက္ရြက္၀န္းက်င္ခူးရပါသည္။ ၿခံမွ ျခင္းေတာင္းျဖင့္ သယ္ယူလာေသာ သနပ္ဖက္ရြက္မ်ားကို ဓါးျဖင့္ သနပ္ဖက္ရြက္၏ အညာႏွင့္ အေၾကာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ေပးရသည္။ တရြက္စီဖယ္ထုတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သံုးမ်ဳိးသံုးစားျဖင့္ တစ္ခါတည္း ခဲြထားၾကသည္။ အရြက္ေသး အရြက္ႀကီး ပိုးစား၍ ေပါက္သည့္အရြက္ စသည္ျဖင့္ ခဲြထားၾကသည္။ ၎အညာအေၾကာမ်ား ဖယ္ထားၿပီးေသာအရြက္မ်ားကို ဖိုမွ သပ္ဆင္ထားေသာ ဒယ္အိုးျပားႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ခရုပတ္ပံုစံျဖင့္ စီထဲ့ၿပီး သဲအိပ္အ၀ိုင္းျဖင့္ ဖိထား၍ ေပါင္းထားရသည္။ ေပါင္းထားၿပီး ဖက္ေျခာက္မ်ားကို ျခင္းေတာင္းထဲ့ တဖန္ ခရုပတ္ပံုစံ ျပန္ထဲ့ရသည္။ ၎ကို ၿမိဳ.ေပၚရွိ သနပ္ဖက္ပဲြရံုသို႔ တင္သြင္းၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ပဲြစားမ်ားက ရြာထိလိုက္၀ယ္ၾကသည္လည္း ရွိသည္။

သနပ္ဖက္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္မႈကို အႏၱရယ္ေပးေသာ အရာသည္ မိုးသီးမ်ား၊ ေလမုန္တိုင္းမ်ား၊ ပိုးမႊားမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ သနပ္ဖက္ေတာင္သူမ်ားသည္ ရာသီဥတု အေျခအေနကို ခန္းမွန္းရန္အတြက္ ေတာတြင္းရွိ သစ္ပင္ ပန္းပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၾကည့္ၿပီး ခန္းမွန္းၾကသည္။ တိမ္ညိဳမ်ားျဖင့္ မိုးအံုလာပါက မိုးသီးမ်ားပါလာတတ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ဳိးကို ႀကံဳေတြ႔ပါက မိုးမရြာခင္အခ်ိန္တြင္ တူမီးေသနတ္ကို မိုးေပၚေထာင္ၿပီး ပစ္ေဖာက္ၾကသည္။ ၎လုပ္ရပ္သည္ မိုးသီးအႏၱရယ္က်ေရာက္မလာေအာင္ ကာကြယ္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ မိုးရြာခ်ိန္မိုးသီးက်ခ်ိန္တြင္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္မႈ မျပဳလုပ္ေတာ့ပါ။ အကယ္၍ ပစ္ေဖာက္ပါက မိုးသီးကို ႀကိဳဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သြားၿပီး မိုးသီးမ်ား ပိုမိုရြာခ်သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေလတိုက္မႈအား ျပင္းထန္ပါက သနပ္ဖက္ရြက္မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။ ေတာင္ေစာင္းေဒသရွိ သနပ္ဖက္ၿခံမ်ားတြင္ ေလႏၱရယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသစ္ပင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ၿခံစည္းရိုးေပၚတြင္ စိုက္ထားၾကသည္။

သနပ္ဖက္၏ အက်ဳိးဆက္
သနပ္ဖက္ကုန္ၾကမ္းမွ ထြက္လာေသာ ေဆးေပါ့လိပ္ကို ေသာက္သံုးသူတိုင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဓါတ္တုပစၥည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စီးကရက္ေလာက္ မျပင္းပါ။

သနပ္ဖက္ကုန္ၾကမ္းသည္ ျပင္ပသို႔ တင္ပို႕မႈမရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းသာ သံုးစဲြေသာေၾကာင္း ျပည္တြင္းအလုပ္လက္မဲ့ျပသာနာကို မ်ားစြာေျဖရွင္းေပးသည္။ ၿမိဳ.ေပၚရွိ ပဲြရံုမ်ားသို႔ တင္သြင္းေသာ သနပ္ဖက္မ်ားသည္ ေဆးေပါလိပ္ လိပ္ရန္အတြက္ အရြယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးအစားကို ျပန္ခဲြေပးရသည္။ ၎သည္ လက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ လိုအပ္ေသာလုပ္အားမ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ျပည္မသို. တင္ပို.ရန္အတြက္ သနပ္ဖက္ထဲ့ရန္ လိုအပ္ေသာ ျခင္းေတာင္းမ်ား၊ ၀ါးျခမ္းမ်ား၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္အားမ်ားကို ၿမိဳ.ေပၚေယာကၤ်ားအမ်ားစုက ၀င္လုပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျမင္းၿခံ၊ ပဲခူးသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သနပ္ဖက္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ေဆးလိပ္အျဖစ္သို႔ လိပ္ရန္အတြင္ တစ္ရြက္ျခင္း ျဖတ္ညပ္ရျခင္း၊ လိပ္ရျခင္း စသည္ျဖင့္ လိုအပ္သည့္ လုပ္အားမ်ားကို အလုပ္သမားအမ်ားအျပားေခၚယူရပါသည္။

ဤသနပ္ဖက္ေဆးေပါ့လိပ္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ အညာေဒသတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္းလည္း ၎တို႔ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ေဆးလိပ္ခံုသို႔ တင္ပို႔ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းကို အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ပဲြစားမ်ား၏ အဆိုအရ လူတစ္ေယာက္က သနပ္ဖက္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရင္ ျပည္မရွိ အလုပ္လက္မဲ့ျပသာနာ သံုးေယာက္ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဖက္ၾကမ္းေဆးေပါ့လိပ္ထက္ က်န္းမာေရးကို ပိုထိခိုက္ေစ သည့္ စီးကရက္လုပ္ငန္းသည္ စက္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔လုပ္အားနည္းနည္းသာ လုိအပ္သျဖင့္ ထြက္လာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္သာ ခံစားရသည္။ သနပ္ဖက္ေဆးေပါ့လိပ္လုပ္ငန္းသည္ လက္မႈလုပ္ငနး္ျဖစ္သျဖင့္ ၎မွ ထြက္လာသည့္အက်ဳိးအျမတ္သည္ မ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ပါခဲြေ၀ ခံစားေစကို ေတြ.ရသည္။
ႊႊ
မွတ္ခ်က္။ ။ ဤေဆာင္းပါးအား ဗြာသရား မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: