ပေဒသရာဇ္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရး။

ပထမကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ ျမန္မာျပည္ကိုလည္း အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ား ရိုက္ခတ္လာသည္။ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားမ်ားလည္း ခါတိုင္း ထက္ အခြန္ကို (၅ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္ေကာက္ခံသျဖင့္ ေသမထူးေနမထူးဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေတာ္လွန္လိုေသာ စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပလာၾကသည္။ 


ပေဒသရာဇ္မင္းမ်ားသည္ အခြန္မေဆာင္ႏိုင္ေသာ ရြာမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီး ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ အိမ္ရွိ ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္မ်ားကို သိမ္းယူသည့္အျပင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရြာမ်ားကိုပါ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို မခံမရပ္ႏိုင္သည့္ ျဖားတန္ေကာင္ခဲက ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ ၾကရန္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ႏိုးေဆာ္စည္းရံုးခဲ့သည္။ ပင္လံုနယ္ ေဟြးဟြမ္းပအိုဝ္းရြာကို မီးရိႈ႕ရာမွ လူထုမ်ားက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လာၿပီး ရရာလက္နက္မ်ားကို စဲြကိုင္၍ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကို ျပန္လွန္ခုခံခဲ့ၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္မႈအရွိန္အဟုန္သည္ ပင္လံုနယ္၊ လဲခ်ားနယ္သာမက အျခားနယ္မ်ားပါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ လဲခ်ားေစာ္ဘြားက ျဖားတန္ ေကာင္ခဲ၏ ဦးေခါင္းကို ရပါက ဆုေငြ ၅ဝဝ က်ပ္ေပးမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ျဖားတန္ ေကာင္ခဲဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အား ၃၂ ဦးသည္ ဓါးလြယ္ကိုစီျဖင့္ ျမင္းစီးၿပီး ပင္လံုေစ်းအတြင္း ပေဒသရာဇ္အခြန္ေကာက္ခံေပးသူ ဟိန္ထြန္းအား လိုက္လံခုတ္ျဖတ္ ခဲ့သည္။ ျဖားတန္ေကာင္ခဲက လိြဳင္လင္ဝန္ေထာက္၏ လာေတာင္းပန္မႈကို လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 

ထိုေၾကာင့္ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီတြင္ ညိႇႏႈိင္းၾကၿပီး ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္သည္ဟု စြပ္စဲြခဲ့သည္။ ထိုစြပ္စဲြခ်က္ေၾကာင့္ အေျခအေနပို၍ တင္းမာလာၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားက အဂၤလိပ္အစိုးရထံ လက္နက္ႏွင့္ စစ္ကူမ်ားေတာင္းခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးသည္ လဲခ်ားေစာ္ဘြားက မိမိ၏လက္ေအာက္ေစာ္ဘြား ပုလိပ္မ်ားသာမက အဂၤလိပ္မ်က္ႏွာျဖဴတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကုလားတပ္မ်ားကိုပါ အကူအညီေခၚယူၿပီး ပအိုဝ္း ေက်းရြာမ်ားအား ေျမလွန္ပစ္စနစ္ျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ႏိွပ္ႏွင္းခဲ့ၾကသည္။ ပထမအႀကိမ္ ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား မမွ်တျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျဖားတန္ေကာင္ခဲ ဦးေဆာင္ေသာ ပထမပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အေရးႏွိမ့္ခဲ့ရသည္။

ထိုေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေနာ္ဆိုင္းဦးေဆာင္ေသာ ကခ်င္တပ္၊ ကာနယ္အက္စသိမ္း ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္တပ္ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးပန္းေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ပအိုဝ္းတပ္တို႔ပူးေပါင္းၾကၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ႀကီးကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကို သံုးလၾကာသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရတပ္က ျပန္လည္သိမ္းယူေသာအခါ ပအိုဝ္းတပ္မ်ားသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ “ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔(ပအလဖ)”ကို ဖဲြ႔စည္း၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ပေဒသ ရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏဲြရန္ ေစာ္ဘြားမ်ားကို စတင္စစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။ 

ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရ၏ ျပည္တြင္းဆူပူမႈၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ေၾကာင့္ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္လတြင္ ဗိုလ္ဟိန္ေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံု ဦးေဆာင္ေသာ ပအလဖအဖဲြ႔သည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စုတပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို သေဘာတူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို အလဲြသံုးစားျပဳကာ အခြန္မ်ားကုိ မတရားေကာက္ခံလာၾကျပန္သည္။ အခြန္မေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုရန္သူဟူ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ လွည့္တိုက္ေပးသည္။ အခြန္မေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ကို ၿဖိဳခဲြသူအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တိုင္တန္းၾကသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားစိုးရိမ္မႈျဖင့္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုကို ရုတ္တရက္ဖမ္းဆီးၿပီး မႏၱေလး ေထာင္သို႔ပို႔လိုက္သည္။ ေထာင္မွေလးလၾကာေသာအခါ ျပန္လြတ္လာေသာ ဗိုလ္ခ်န္ဇံု သည္ အလင္းဝင္ ပအလဖရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရအေပၚမယံုသကၤာသျဖင့္ ေတာျပန္ခို ခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ကိုမင္တန္အစိုးရကုိ ႏွစ္ရွည္ၾကာေတာ္လွန္ခဲ့ရာမွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တျပည္လံုးကုိ ေအာင္ပဲြခံခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ စစ္ရံႈး ကိုမင္တန္တပ္မ်ားသည္ နယ္နိမိတ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ပိုင္းသာမက ရွမ္း-ကယားနယ္စပ္ ကႏၱဴႀကီးေဒသအထိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည္။ 

တေန႔တျခားႀကီးထြားလာေသာ တရုတ္ျဖဴတပ္မ်ာကို တားဆီးႏိုင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ (၂၂)နယ္ကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကျငာခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေနသည့္ ပအလဖ တပ္မ်ားလည္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ထက္ ပို၍အေရး ႀကီးေသာ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူ တရုတ္ျဖဴမ်ားကို အဓိကထားတိုက္ထုတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္က တရုတ္ျဖဴမ်ားကို ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္အထိ တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပန္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ပအမဖ အမႈေဆာင္ ဦးျဖဴႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိန္ တို႔ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး ေတာတြင္းပအိုဝ္းလက္နက္ကိုင္ ပအလဖႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ထိုႏွစ္ ေမလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ပအလဖအဖဲြ႔ လူအင္အား(၁ဝဝဝ)က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို သေဘာတူခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္
အထက္ပါစာသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းကိုးကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီးမွ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ေရး ထားျခင္းျဖစ္သည္။

က်မ္းကိုး
  • ကိုယ္တိုင္ေရးအတၴဳပတၲိ ပထမတဲြ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ္၊ ပထမအႀကိမ္ ၂၀၀၆။ စာ- ၂၆၄၊ ၂၆၇
  • ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးဒုတိယတဲြ ေဒါက္တာၾကည္ျမင့္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေနာ္အင္ဂ်လင္း ျပဳစု၊ ၁၉၉၁ ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္
  • ပအမဖ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္သို႔ တင္သြင္းမည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၏ အစီရင္ ခံစာမူၾကမ္း။
  • ျပည္ေထာင္စုထဲ့က ပအို၀္း၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပီအဲန္အို) ထုတ္ေ၀၊ ပထမအႀကိမ္ ၂၀၀၇
မွတ္ခ်က္။ ။ ခြိဳပအုိ၀္းစာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: