ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တုိင္

ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တုိင္ မီးဗံုးပ်ံပြဲ ႏြဲလုိ႔ေပ်ာ္ေစခ်င္။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အေရာက္လာခဲ့ပါ။

No comments: